Кафедра гістології, цитології та ембріології

Методичні матеріали

МЕТОДИКА
проведення підсумкового модульного контролю

Підсумковий контроль засвоєння модулю проводиться на спеціально відведених практичних заняттях після завершення відповідних контролів засвоєння змістових модулів. Згідно робочої навчальної програми з дисципліни на кафедрі проводиться три підсумкових контролі засвоєння модулів.
Заняття модульного контролю включають діагностику мікропрепаратів і електронних мікрофотографій, відповіді на тестові завдання, контрольні запитання та ситуаційні задачі з відповідного розділу предмета.
Проводиться в усній формі у два етапи:
1. Вирішення тестових завдань у вигляді ситуаційних задач. Кожному студенту пропонується 25 або 50 тестових завдань, які оцінюються в 1 або 0,5 бала відповідно за кожне.
2. Перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі опису двох мікропрепаратів із аналізом і оцінюванням структурних особливостей будови тканин і органів, а також ідентифікації основних структур, які позначені на запропонованій студенту електронномікроскопічній фотографії. Цей етап оцінюється в 55 балів (гістологічні препарати по 25 балів кожен та електронна мікрофотографі5 балів).
Перелік контрольних запитань, гістологічних препаратів та електронних мікрофотографій є в методичних вказівках студентам до практичних занять. У заняття модульного контролю включаються також питання з лекційного курсу та тем, які виносяться на самостійну роботу.
Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80. Модуль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

КРИТЕРІЇ
оцінювання знань і вмінь студентів
під час проведення заключного модульного контролю

ОЦІНКА ЗА МОДУЛЬ визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність (практичні заняття, виконання індивідуальної роботи), та балів за підсумковий контроль засвоєння модуля.
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність120 балів, при здачі підсумкового контролю засвоєння модуля – 80 балів.

ОЦІНКА ЗА ПОТОЧНУ НАВЧАЛЬНУ ДЯЛЬНІСТЬ визначається з урахуванням оцінок поточного контролю, які виставляються при оцінюванні теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, які відповідають оцінці “5″, на кількість тем у модулі, з додаванням балів за індивідуальну роботу студента.
Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3″, на кількість тем у модулі, з додаванням балів за індивідуальне завдання студента.
При засвоєнні кожної теми змістового модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за традиційною 4-ри бальною шкалою, які потім конвертуються у бали залежно від кількості тем у змістовому модулі таким чином:
МОДУЛЬ І  “5″ – 8 балів; “4″ – 7 балів; “3″ – 5 балів;
МОДУЛЬ ІІ   ”5″ – 7 балів; “4″ – 6 балів; “3″ – 5 балів;
МОДУЛЬ ІІІ   ”5″ – 3,5 бала; “4″ – 3 бали; “3″ – 2 бали;
Примітка: вага кожної теми в межах одного модуля однакова.

Оцінка “відмінно” виставляється, коли студент самостійно, грамотно і послідовно, з вичерпною повнотою, використовуючи дані додаткової літератури, відповів на всі запитання з проявом вміння читати гістологічні препарати та електронні мікрофографії, розв’язав ситуаційні задачі, оформив протокол практичного заняття.
Оцінка “добре” виставляється, коли студент зріло орієнтується в матеріалі, але при відповіді допустив дві-три не принципово важливі помилки, оформив протокол практичного заняття.
Оцінка “задовільно” виставляється студенту, коли він знає фактичний матеріал у повному об’ємі програми курсу, проте затрудняється самостійно і систематично викладати відповіді, примушуючи викладача пропонувати йому навідні запитання, не повністю оформив протокол практичного заняття.
Оцінка “незадовільно” виставляється у тих випадках, коли студент виявляє повне незнання запитань і погано орієнтується в основному матеріалі курсу гістології, що виявляється шляхом пропонування йому додаткових запитань, не оформив протокол практичного заняття.
ОЦІНКА ЗА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ виставляється у балах. Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80. Модуль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. Заняття модульного контролю включає відповіді на тестові завдання у вигляді ситуаційних задач, діагностику гістологічних препаратів і електронних мікрофотографій, контрольні запитання з відповідного розділу предмета.
Проводиться в усній формі у два етапи: 1вирішення тестових завдань у вигляді ситуаційних задач (кожному студенту пропонується 25 або 50 тестових завдань, які оцінюються в 1 та 0,5 балів відповідно за кожне); 2перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі опису двох мікропрепаратів із аналізом і оцінюванням структурних особливостей будови тканин і органів, а також ідентифікації основних структур, які позначені на запропонованій студенту електронномікроскопічній фотографії. Цей етап оцінюється в 55 балів (гістологічні препарати по 25 балів та електронна мікрофотографія – 5 балів).

Критерії оцінювання другого етапу підсумкового контролю засвоєння модуля.

Критерії оцінювання діагностики та опису гістологічного препарату:
25 балів виставляється, коли студент самостійно діагностував гістологічний препарат, обгрунтував його забарвлення, грамотно і послідовно, з вичерпною повнотою відповів на теоретичні запитання щодо особливостей будови клітин і тканин гістологічного препарату.
21-24 бали виставляється, коли студент самостійно діагностував гістологічний препарат, ідентифікував основні структурні компоненти клітин і тканин, але при усній відповіді допустив дві-три не принципово важливі помилки.
11-20 балів виставляється студенту, коли він затрудняється самостійно ідентифікувати гістологічний препарат, проте володіє фактичним матеріалом у повному об’ємі програми курсу, але для чіткого висвітлення своїх знань примушує викладача пропонувати йому навідні запитання.
10-1 балів виставляється студенту, який не в змозі діагностувати гістологічний препарат, проте орієнтується у теоретичному матеріалі.
0 балів виставляється у тих випадках, коли студент виявляє повне незнання гістологічного препарату, погано орієнтується в основному матеріалі курсу гістології, не може дати жодної правильної відповіді на запитання.

Критерії оцінювання діагностики та опису електронної мікрофотографії:
5 балів виставляється, коли студент самостійно діагностував електронну мікрофотографію та ідентифікував основні структурні компоненти клітин і тканин на ній.
4-3 бали виставляється, коли студент самостійно діагностував електронну мікрофотографію, ідентифікував основні структурні компоненти клітин і тканин, але при відповіді допустив одну-дві не принципово важливі помилки.
2-1 бали виставляється студенту, який не в змозі діагностувати електронну мікрофотографію, проте орієнтується у теоретичному матеріалі.
0 балів виставляється у тих випадках, коли студент виявляє повне незнання електронної мікрофотографії, погано орієнтується в основному матеріалі курсу гістології, не може дати жодної правильної відповіді на запитання.

До здачі контролю засвоєння модуля допускаються студенти, які повністю відвідали аудиторні заняття (практичні заняття та лекції) з дисципліни, передбачені навчальною програмою та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.
Повторне складання (перескладання) підсумкового модульного контролю здійснюється:
перший раз через 15-20 днів після складання відповідного модуля під час семестру;
другий раз: під час зимових канікул або впродовж 2-ох додаткових тижнів після закінчення навчального року.
Перескладання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ ”Гістологія, цитологія та ембріологія” виставляється лише студентам, яким зараховані всі модулі з дисципліни. Оцінка визначається як середня арифметична з балів за три модулі, які здаються студентами протягом навчального року. Отримані бали конвертуються у 4-ри бальну шкалу таким чином:
Оцінка ECTS: A (відмінно)180 – 200 балів; B (дуже добре) - 165 – 179 балів; C (добре)150 – 164 бала; D (задовільно)135 – 149 балів; E (слабко)120 – 134 бала; FX (незадовільно з можливістю повторного складання)70 – 119 балів; F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 1 – 69 балів.
Присвоєння оцінок A, B, C, D, E здійснюється для студентів, які успішно завершили вивчення дисципліни.
Оцінки з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.
Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль.
Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну успішність і не допущені до модульного підсумкового контролю. Студенти, які отримали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни, повинні пройти повторне навчання за індивідуальним планом.