Кафедра гістології, цитології та ембріології

Навчальні матеріали


Програма з гістології для вищих медичних закладів освіти України ІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.110105 напряму підготовки 1101 «Медицина» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців,затвердженими наказом МОН України 16.04.03 №239, навчальним планом, затвердженим наказом від 18.06.02 №221. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років,а базова медична підготовка-протягом 5 років, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з гістології, цитології та ембріології для зазначених спеціальностей.
Згідно з навчальним планом вивчення гістології здійснюється в ІІ-ІІІ семестрах.
Гістологія як навчальна дисципліна:
• базується на вивченні студентами медичної біології,анатомії й інтегрується з цими дисциплінами;
• закладає основи вивчення студентами патологічної анатомії та пропедевтики клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування вмінь застосовувати знання з гістології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;
• закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кридитно-модульною системою відповідно до вимог Болонсього процесу.
Програми дисципліни структурована на модулі , до складу яких входять блоки змістовних модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентами при успішному засвоєнні ними відповідного модуля (залікового кредиту). Курс гістології ,цитології та ембріології поділений на 3 модуля.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично навчатися протягом навчального року.
Видами начальних занять з навчальним планом є:
• лекції;
• практичні заняття;
• самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів гістології,цитології та ембріології.
Практичні заняття передбачають:
• дослідження студентами гістологічної будови тканин та органів в процесі вивчення гістологічних препаратів;
• вирішення ситуаційних задач, що мають клініко-гістологічне спрямування.
На практичних заняттях студенти замальовують структуру гістологічних препаратів в альбомах, оформляючи це як протокол практичного заняття.
Кафедра гістології, цитології та ембріології ма право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень ,екологічних особливостей регіонів,але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальними планами.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями,засвоєння змістовних модулів – на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести,розв’язування ситуаційних задач, аналіз і оцінка результатів досліджень гістологічних препаратів, які характеризують мікроскопічну будову тканин та органів людини ,контроль практичних навичок.
Підсумковий контроль засвоєння модулів або їх блоків здійснюються по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.
Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, кінцевий контроль підготовки студентів з дисципліни здійснюється додатково по завершенню вивчення дисципліни під час іспиту комісійно у відповідності з кінцевими й конкретними цілями з дисциплін.

 Мета вивчення гістології, цитології та ембріології – кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістовного модулю і є основою для побудови навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань. На підставі кінцевих цілей до кожного модулю,або змістовного модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь,цільових завдань,що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисциплін. Кінцеві цілі розташовані на початку програми й передують її змісту,конкретні цілі передують змісту відповідного змістовного модулю.