Кафедра гістології, цитології та ембріології

Наукова робота

НДР кафедри: «Закономірності морфогенезу та стуктурно-функціональні особливості тканин і органів в онтогенезі людини»

Термін виконання: початок – 01.01.2016 р., закінчення – 31.12.2020 р.

Керівник НДР кафедри: д.мед.н., доцент Цигикало Олександр Віталійович

Виконавці НДР:

 • Відповідальний виконавець – к.мед.н., доц. Ходоровська А.А.
 • Д.мед.н., професор Бойчук Т.М.
 • К.мед.н., доцент Чернікова Г.М.
 • К.біол.н., доцент Чала К.М.
 • К.мед.н., доцент Грицюк М.І.
 • К.мед.н., асистент Малик Ю.Ю.
 • К.мед.н., асистент Семенюк Т.О.
 • К.біол.н., асистент Пентелейчук Н.П.
 • Асистент Петришен О.І.
 • Асистент Галиш І.В.
 • Асистент Паліс С.Ю.

Актуальність:

Вивчення джерел, термінів, хронологічної послідовності, критичних періодів та особливостей розвитку гістологічної будови тканин та органів в онтогенезі людини є актуальним напрямком морфологічного дослідження та сприяє вирішенню медико-соціальної проблеми – удосконалення методів профілактики, ранньої діагностики та ефективної корекції природжених вад і лікування набутих захворювань організму людини.

З’ясування особливостей функціональної морфології тканин тіла людини залежно від віку, статі, особливостей тілобудови сприятиме індивідуалізації методів лікування, удосконаленню діагностичних критеріїв норми в медицині, а також профілактиці надмірних фізичних навантажень, досягненню високих результатів у спорті, покращанню рівня здоров’я різних груп населення.

Постійне зростання частоти природжених вад та смертності від набутої патології серцево-судинної, травної, сечостатевої, опорно-рухової систем організму потребує подальших комплексних досліджень функціональної морфології тканин і органів людини у взаємозв’язку з віком та індивідуальною анатомічною мінливістю.

 

Мета дослідження:

Вивчити корелятивні закономірності гістологічної будови, функціональної морфології та обмінних процесів в тканинах та органах у просторово-часовій динаміці онтогенезу людини, з’ясувати гістоархітектоніку, статево-вікові, конституційні та функціональні особливості тканин, органів, ділянок тіла та систем організму людини.

 

Завдання дослідження:

 1. З’ясувати джерела, терміни, хронологічну послідовність, критичні періоди та особливості розвитку гістологічної та анатомічної будови тканин і органів у ранньому періоді онтогенезу людини.
 2. Вивчити індивідуальну анатомічну та гістологічну мінливість, статево-вікові особливості будови та сомато-вісцеральні кореляції (взаємозв’язки між антропометричними та органоспецифічними особливостями будови) в динаміці онтогенезу людини.
 3. Встановити особливості обмінних процесів в тканинах людини та закономірності їх кореляції із статтю, віком та індивідуальними особливостями тілобудови.
 4. Дослідити особливості гістоархітектоніки, з’ясувати її взаємозв’язок з морфо-функціональними властивостями органів та тканин в динаміці онтогенезу людини.
 5. Визначити морфометричні закономірності просторово-часових змін тканин та органів впродовж онтогенезу людини.
 6. Створити реконструктивні та математичні моделі тканин, органів та анатомічних структур для з’ясування особливостей їх функціональної морфології та гістотопографії.
 7. Науково обгрунтувати морфо-функціональну класифікацію конституційних типів тілобудови людини та її теоретичне і практичне значення з позицій антропології, медицини, фізичної культури та спорту.
 8. Розробити функціональні експрес-тести для визначення морфо-функціональних типів тілобудови людини.

 

Матеріал і дизайн дослідження:

 • Тканини та органи (секційний матеріал) зародків, передплодів, плодів та новонароджених людини.
 • Тканини (секційний матеріал) трупів людей різних вікових груп і статі.
 • Антропометричні та функціональні дані здорових людей різних вікових груп.

 

Методи дослідження:

 •    Антропометричні
 •    Морфометричні
 •    Гістологічні
 •    Реконструктивні
 •    Біохімічні
 •    Імуногістохімічні
 •    Електронномікроскопічні
 •    Функціональні тести
 •    Моделювання (тривимірне та математичне)
 •    Статистичні

 

Новизна дослідження:

 • Вперше будуть з’ясовані закономірності взаємозв’язку морфофункціональних властивостей тканин та органів з морфометричними, статево-віковими та конституційними характеристиками організму в онтогенезі людини.
 • Вперше буде отримано нові дані щодо розвитку гістологічної та анатомічної будови тканин і органів тіла людини, зокрема, типів м’язової тканини у взаємозв’язку із становленням їх гістоархітектоніки та функціональними особливостями.
 • Буде розширене та доповнене вчення про конституційні типи тілобудови людини, функціональною складовою яких є енергетичні властивості скелетної м’язової тканини.

Очікувані результати:

 • Завдяки застосуванню комплексу методів дослідження будуть отримані нові дані щодо особливостей мікроскопічної та просторової будови тканин та органів в динаміці онтогенезу людини.
 • Буде запропонована морфофункціональна класифікація конституційних типів тілобудови людини на основі виявленого взаємозв’язку морфологічних параметрів організму та функціональних (енергетичних) властивостей скелетної м’язової тканини.
 • Будуть визначені морфофункціональні особливості вісцеральної гладкої м’язової тканини, що стане теоретичним підгрунтям для розуміння розвитку та перебігу патологічних процесів порожистих органів та систем організму людини.
 • Будуть з’ясовані особливості гістоархітектоніки та просторово-часових взаємовідношень міокарда та його структур.
 • На основі наших досліджень будуть розроблені нові функціональні експрес-тести для визначення фізіологічної складової конституційного типу людини.

Форми впровадження:

 • патенти,
 • інформаційні листи,
 • нововведення,
 • раціоналізаторські пропозиції,
 • публікації статей,
 • тези та доповіді на науково-практичних конференціях і симпозіумах.